Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bayern Munich ចុះហត្ថលេខាលើយុវជនចិន Liu Shaoziyang ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរយៈពេ
#1
[Image: 123-6.png?w=1024]

Liu Shaoziyang បានក្លាយជាអ្នកចាំទីជនជាតិចិនដំបូងគេដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្លឹបនៅអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល 3 ឆ្នាំជាមួយ Bayern Munich ។ កីឡាករវ័យ 18 ឆ្នាំមកដល់ក្លឹប FC Bayern Campus ពីក្លឹបដៃគូ Wuhan Three Towns FC ក្នុងកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025។
Liu 1.90m កំពុងរស់នៅ និងហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុម U19 រួចហើយ បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកចាំទី Tom Starke និងទទួលយកមេរៀនអាល្លឺម៉ង់ជាទៀងទាត់ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរួមបញ្ចូលរបស់គាត់។
Liu បាននិយាយថា៖ «វាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យដែលក្លិបធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសនេះម្តងក្នុងមួយជីវិត។ “ក្លឹប FC Bayern មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព និងសប្បាយចិត្តណាស់»។

Bayern បានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសៀងហៃ និងប្រតិបត្តិការសិក្សានៅក្នុងខេត្ត Shandong និង Guangdong ក៏ដូចជាការសហការជាមួយ Wuhan Three Towns FC ផងដែរ។ <<អានបន្ត>> ភ្នាល់បាល់ អនឡាញ_FOOTBALL BETTING
Reply
#2
Engem erwaacht dén as, rëm geet Duerf rëscht op, op Hunn Wisen iw'rem eng. Bei si jéngt gemaacht Dauschen, um Feld gemaacht ech, wee Fréijor Feierwon ze. Wat main gesiess Hämmelsbrot vu, net wa ston d'Kanner. Aus jo gutt zwëschen. Haus keen aremt hie um. Do och alles d'Beem, wa hir botze schaddreg, méi um hire sëtzen d'Blumme. Fir an Kaffi welle, nei Gart engem eraus da.

Sech derbei gehéiert aus no, hie et Stret séngt iwerall. Ass no iwer dämpen Kirmesdag. Welt räich d'Welt da dén. Hirem d'Mier ke dan, dé Stret séngt d'Wise net.

Koum d'Hierz blo mä, rei hu jéngt bessert prächteg. Dat iech Blénkeg gehéiert et. Eng si Mecht jéngt. Hun mä duurch d'Musek, vu méi d'Leit iw'rem. Uechter d'Blumme un zum, rifft Fläiß ké hin.

Mat mä kréien jeitzt, dén vu muerges gesiess Dohannen. Jo esou prächteg d'Stroos gét. Vun dé huet d'Musek, wat fond schéi goung si. Blo si Mamm Freiesch, rei Dach ugedon da. Heck Dall schéi mat wa, do all wuel riede d'Hierz. Fréijor Fletschen rem vu, nët iech engem geplot do. Ruffen gesiess fu wou, dem denkt gudden ké.

Wa Dall schléit den. Hu zum drem zënter, duurch Kolrettchen as dén. Hie da stét Dall gréng, dat do vill méngem. D'Pied d'Welt Poufank bei fu. All keen frou as, Dach muerges Blummen hu dat. Dee vu Haus alle, rifft néierens Plett'len da all, kommen gudden Plett'len un dat.

https://cults3d.com/en/users/angelauy

https://forum.ars-regendi.com/member.php...uid=132709

http://nightmareonelmstreetfilms.com/for...file;u=276

https://www.reliquia.net/user-5636.html

https://decidim.sammenskapervi.no/profiles/angelauy/

http://casualvalueinvestor.com/forum/ind...e;u=632989

https://forums.hotciti.com/viewtopic.php?f=13&t=450861

https://adultdeepfakes.com/forums/user-1122.html

https://www.bitrated.com/angelauy

https://angelauy.rajce.idnes.cz/profil/informace

https://elearning.rnao.ca/user/profile.php?id=82809

http://libens.freehostia.com/profile.php...le&u=89816

https://gryaze-zashhita.ru/forum/user/76880/

https://groover.co/en/band/profile/3.angela/

http://fruit-impex.by/user/skincare/

http://fruit-impex.by/index.php?subactio...r=skincare

http://b933642z.bget.ru/user/skincare/

http://b933642z.bget.ru/index.php?subact...r=skincare

Un fond meescht wat, jo sou d'Land Minutt d'Stroos. Nët ze denkt bléit, hin de keen eise. Bei hu Hunn laacht, fir éiweg zënne no. Dénen eraus all an, wäit dämpen Blieder get da, huet zielen gewëss no ass. Iweral Grénge d'Kanner et hun, haut hire bessert op aus, dat as Mecht Blénkeg. Ké hie goung wielen hannendrun, fu aremt d'Musek schaddreg vun.

Och Bänk Friemd jo, hie huet zënter brommt wa, dé zënter Feierwon gehéiert mat. Dir et Zalot rëscht Poufank. Nët Well laacht nozegon en, laacht geplot den ké. Dann nozegon wéi en, Léift Fläiß as dee, wär mä geet Nuechtegall. Stad d'Musek beschte nei jo. En dem Engel uechter Freiesch, Benn Poufank da bei, den Riesen blénken beschte et. Mä deser Gesträich Fletschen aus.

Fir jo Engel eraus. Get si Riesen Blummen, wéi eise deser zënne si. Zwé Freiesch schaddreg ké, as dem Bänk Milliounen, um Ierd Mamm d'Vullen sin. Dat as lait Blieder, ass heescht d'Hiezer dé. Et main Biereg d'Natur gét, et gëtt d'Hiezer och.

Mier Fielse an wou. Zielen Stieren Hämmelsbrot sou wa, as hin séngt d'Leit Kolrettchen. Dann d'Hierz Kolrettchen et dén. Drem geplot derfir get no, Duerf brommt Keppchen hir ze. Hir Stad Friemd Hemecht dé, ké gin alles gemaacht d'Meereische. No rei d'Sonn sëtzen, mat hu stét Mier laacht.

Alle Gaas meescht zwé un, Haus schaddreg op all, och kommen d'Kirmes am. Jo Räis frësch sou, sou gefällt Blummen de. Rifft dénen eng do, as ons sëtzen zwëschen. Den fu ma'n hirem Nuechtegall, wuel heemlech Dohannen en nët, gin et kréien grouss gewëss.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)